NILAI-NILAI PENDIDIKAN R.A KARTINI DITINJAU DARI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF K.H SHOLEH DARAT (ANALISIS KITAB MUNJIYAT)

WISNU, (2020) NILAI-NILAI PENDIDIKAN R.A KARTINI DITINJAU DARI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF K.H SHOLEH DARAT (ANALISIS KITAB MUNJIYAT). [UNSPECIFIED]

[img] Text
NILAI-NILAI PENDIDIKAN R.A KARTINI DITINJAU DARI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF K.H SHOLEH DARAT (ANALISIS KITAB MUNJIYAT).pdf

Download (1MB)
[img] Text
NILAI-NILAI PENDIDIKAN R.A KARTINI DITINJAU DARI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF K.H SHOLEH DARAT (ANALISIS KITAB MUNJIYAT).pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Wisnu. 2020. Nilai-nilai Pendidikan R.A Kartini Ditinjau Dari Nilai-Nilai Penddikan Akhlak Perspektif K.H. Sholeh Darat (Analisis Kitab Muniyat). Skripsi, Salatiga: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Dr. Maslikhah, S.Ag., M.Si. Kata Kunci: Nilai Pendidikan Akhlak, Pendidikan Akhlak R.A Kartini, Pendidikan Akhlak K.H. Sholeh Darat. Skripsi ini membahas Nilai-Nilai Pendidikan R.A. Kartini Ditinjau Dari Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Perspektif K.H. Sholeh Darat (Analisis Kitab Mujiyat). Ada 3 fokus pembahasan di dalamnya, yaitu: (1) Bagaimana nilai-nilai pendidikan R.A. Kartini? (2) Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak prespektif K.H. Sholeh darat dalam kitab Munjiyat? Dan (3) Bagaimana nilai-nilai pendidikan R.A. Kartini ditinjau dari nilai-nilai pendidikan akhlak prespektif K.H. Sholeh Darat dalam kitab Munjiyat?. Tujuan peelitian yang peneliti lakukan, yaitu: (1)Menganalisis nilai pendidikan akhlak R.A. Kartini (2) Menganalisis Bagaimana nilai pendidikan akhlak K.H. Sholeh Darat dalam Kitab Munjiyat (3) Menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak R.A. Kartini perspektif K.H. Sholeh Darat dalam Kitab Munjiyat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Libary Research), sedangkan sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab Munjiyat dan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Sumber sekundernya adalah buku-buku lain yang bersangkutan dan relevan dengan penelitian. Kemudian dta dianalisis dengan menggunakan metode induktif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai-nilai pendidikan yang diperjuangkan R.A. Kartini ditinaju dari nilai pendidikan akhlak dalam prespektif K.H. Sholeh Darat analisis kitab Munjiyat bahwa (1) nilai pendidikan akhlak R.A. Kartini lebih menekankan pada keteladana dan sikap pendidik, nilai pendidikan akhlak R.A. Kartini yang menunjukkan akhlak mahmudah adalah religius, sikap toleransi, penananman ketauhidan, peduli sosial, mahabbah wa syauq wa ridho, khauf, al Niat wa al Ikhlas wa al shiddiq, dan al jahu wa ar riya. Unsur-unsur nilai akhlak R.A. Kartini meliputi: akhlak terhadap orang tua, akhlak kepada diri sendiri, akhlak terhadap saudara dan teman-temannya, akhlak kepada keluarganya, akhlak dalam masyarakat, akhlak kepada gurunya, keutamaan sifat ksatria dan berani, keutamaan jujur, keutamaan berprilaku sabar dan syukur. (2) nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Munjiyat karya K.H. Sholeh Darat terdapat dua pembahasan yaitu sifat terpuji (mahmudah) dan sifat tercela (madzmumah), dalam kitab Munjiyat menekankan pada pengendalian hawa nafsu atau proses tazkiyatun nafs. Nilai pendidikan akhlak dalam kitab Munjiyat berorientasi pada tasawuf akhlaqi mempunyai tahap dan sisitem pembinaan akhlak takhalli, tahalli, dan tajalli, yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. (3) nilai-nilai pendidikan akhlak R.A. Kartini perspektif K.H. Sholeh Darat dalam kitab Munjiyat adalah sifat akhlak mahmudah R.A. Kartini meliputi sifat mahabbah wa syauq wa ridho, al Niat wa al Ikhlas wa al shiddiq, sabar dan syukur, dan sifat-sifat akhlak mahmudah tersebut ada dalam keterangan kitab Munjiyat perspektif K.H. Sholeh Darat. Sifat madzmumah R.A. Kartini Kauf, aftul lisan, su'ul khuluq, khauf, al jahu wa ar riya, al bukhlu, dan sifat-sifat akhlak madzmumah yang tidak dimiliki atau dijauhi R.A. Kartini tersebut ada dalam kitab Munjiyat perspektif K.H. Sholeh Darat.

Item Type: UNSPECIFIED
Subjects: Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera > Ilmu Pendidikan
Depositing User: Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id
Date Deposited: 22 Jun 2020 12:12
Last Modified: 22 Jun 2020 07:39
URI: http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/8444

Actions (login required)

View Item View Item